آمار برای تو که اسم هایمان را نمی دانستی ولی گفتی نگران نباشید... - اشا